اعتصاب پرسنل شرکت انتقال نیرو متانیر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا

گزارش تصویری

0

اعتصاب پرسنل شرکت انتقال نیرو متانیر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا

روز شنبه ۷اردیبهشت ۹۸ پرسنل سه استان تهران و کرج و قم شرکت انتقال نیرو متانیر در یک اقدام هماهنگ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و همچنین خصوصی کردن شرکت توسط کارگزاران رژیم اعتصاب کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود