اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

0

روز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۹۷، کارگران شهرداری مریوان برای چندمین بار روبروی ساختمان این نهاد دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارگران شهرداری مریوان اعلام کرد: از سال ۹۵ تا کنون نزدیک ۱٨ ماه است که حقوق و اضافه کاری دریافت نکرده ایم و هر کارگر ۲۵ الی ۳۰ میلیون تومان طلب از شهرداری دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: ما نمی‌توانیم با وعده و وعید شکم فرزندانمان را سیر نگه داریم. ماه قبل هم اعتصاب کردیم و با قول مساعد شدن شرایط از سوی شهردار به سر کار بازگشتیم. از مسئولین شهرداری جز وعده دروغ چیزی دستگیرمان نشده است. کار ما تنظیف شهر و خدمت به مردم است. در مقابل از مردم میخواهیم که از خواسته های بر حق ما دفاع کنند تا خللی در امورات شهری ایجاد نشود. ما کار کردیم و حق خودمان را میخواهیم. و تا رسیدن به مطالباتمان دست از اعتصاب و تجمع بر نخواهیم داشت.

این روزها شهر مریوان به دلیل اعتصاب کارگران شهرداری با انباشت زباله در سطح شهر مواجه است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود