اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان

0

اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان

روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷، رانندگان پایه یک استان خوزستان درشهر اهواز تا شهر باستانی شوش دانیال نبی، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق خود اعتصاب کردند.

این اعتصاب توسط صاحبان ماشینهای سنگین صورت گرفته که کرایه سرویس یا ماهیانه رانندگان ماشینهای سنگین را تا کنون اضافه نکرده اند و این رانندگان خواهان اضافه کردن آن در حقوق ماهیانه خود می باشند.

اعتصاب رانندگان سنگین شهر اهواز تا شهر شوش ازدیروز یکشنبه ۲۷ خرداد شروع شده است و رانندگان پایه یک خوزستان پس از جمع شدن دور هم تصمیم گرفتند تا زمانیکه حقوق یا نرخ بار اضافه نشود کسی سوار دستگاه سنگین نمیشود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود