اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان برای چهارمین روز متوالی

0

اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان برای چهارمین روز متوالی
روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷، کامیون داران پایه یک استان خوزستان، چهارمین روز اعتصاب خود را آغاز کردند.
اعتصاب رانندگان پایه یک استان خوزستان در مناطقی مانند شهر عبدالخان الوان، شهرشاوور، شهرشوش، روستای بیت جوحی و حومه تا تحقق خواسته هایشان ادامه دارد.
تا کنون ۱۵۰ راننده پایه یک ماشین های سنگین، کماکان در اعتصاب به سر میبرند و خواستار مطالبات خود می باشند.
این اعتصاب توسط صاحبان ماشینهای سنگین صورت گرفته که کرایه سرویس یا ماهیانه رانندگان ماشینهای سنگین را تا کنون اضافه نکرده اند و این رانندگان خواهان اضافه کردن آن در حقوق ماهیانه خود می باشند.

اعتصاب رانندگان سنگین استان خوزستان از روز یکشنبه ۲۷ خرداد شروع شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود