اعتراض کارگران شهرداری کورائیم نسبت به معوقات مزدی

0

کارگران شهرداری کورائیم در استان اردبیل چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه‌کاری این کارگران نیز از چندین ماه پرداخت نشده است.

به گفته این کارگران، کارگران شهرداری کورائیم، چهارماه دستمزد پرداخت نشده دارند و اضافه‌کاری این کارگران نیز در شش ماه گذشته پرداخت نشده است.

از قرار معلوم حق بیمه کارگران شهرداری کورائیم از شهریور ماه پرداخت نشده و کارگران برای تعویض دفترچه‌های بیمه دچار مشکل هستند.

در عین حال این کارگران از احتمال عدم پرداخت معوقات قبل از پایان سال ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود