اعتراض کارگران شهرداری طبس نسبت به قراردادهای حجمی

0

طبق گزارشات منتشر شده، رواج قراردادهای حجمی در شهرداری‌ها مدتی است که کارگران سابق شهرداری طبس را دچار دردسر گرده است.
آنها از پیمانکار خدمات شهری به خاطر پرداخت نشدن بخشی از مطالبات خود شکایت کردند و تقاضای دادخواهی دارند.

نقطه شروع قانون قرارداهای حجمی از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نشات میگیرد. در جایی از این قانون گفته شده: به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.

اما اگر این نحوه کار منجر به ضایع کردن ابتدایی‌ترین حقوق کارگران می‌شود. این روزها در اقصی نقاط کشور کارگران شهرداری‌ها به همین موارد اعتراض دارند. از این رو مقابل ساختمان شهرداری‌ها تجمع می‌کنند، رو به روی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها چادر می‌زنند یا اینکه دست از کار می‌کشند و فریاد می‌زنند: حقمان را بدهید؛ ما بی‌نوا هستیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود