اعتراض مردم و بازاریان در بازار تهران

0 156

طبق گزارشات رسیده از بازار تهران، ظهر روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷، بازاریان در پاساژ موسوی از ساعت ۱۴.۳۰دست به اعتصاب زدند. همچنین در کوچه سید ولی واقع در بازار تهران جمعیت معترض هر لحظه در حال افزایش است.
مغازه داران پاساژ موسوی تهران نیز محلهای کسب و کار خود را بسته و به معترضین بازار کفاشها پیوستند.
اعتصاب بازار کفاشان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا برای تولید کفش صورت گرفته است.
مغازه‌داران بازار منوچهرخانی هم به اعتصاب پیوسته و محل های کسب خود را بسته اند. جمعیت معترض به سمت اول بازار یعنی خیابان ۱۵ خرداد در حال حرکت هستند.

بازاریان معترض در تجمع خود شعار می‌دهند:
تولیدی با غیرت حمایت حمایت

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود