اعتراض دانشجویان دانشگاه کاشان به کیفیت پایین غذا

و تجمع شبانه آنها در حمایت از تجمع اعتراضی دانشگاه تهران

0

اعتراض دانشجویان دانشگاه کاشان به کیفیت پایین غذا

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه کاشان در اعتراض به کیفیت بسیار پایین غذای سلف این دانشگاه دست به اعتراض زدند. آنها شعار می دادند:

مسئول بی کفایت استعفا استعفا

همچنین دانشجویان این دانشگاه در حمایت از تجمع و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران که در همین روز برگزار شده بود، تجمع شبانه برگزار کردند.

کاشان.تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه کاشان در حمایت از دانشگاه تهران.۹۸۰۲۲۴

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود