اعتراض اهالی شهرک امام رضا نسبت به قطع یک درخت زنده در شهر درگز

0

روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸، ساکنین خیابان شهرک امام رضا در شهر درگز واقع در استان خراسان، نسبت به قطع یک درخت زنده توسط ماموران شهرداری شدیدا اعتراض کردند.
یکی از معترضین گفت دستور قطع این درخت پس از پرداخت هزینه یک میلیون تومانی به حساب شهرداری شهر صادر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود