اعتراض اعضای تعاونی مسکن اتوبوسرانی از عضوگیری و برگزاری مجمع عمومی

0

اعضای تعاونی مسکن اتوبوسرانی می‌گویند: علیرغم حکم وزارت کار مبنی بر تخلف شرکت تعاونی مسکن، این شرکت تعاونی همچنان اقدام به جذب اعضا و برگزاری مجمع عمومی می‌کند.

اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌گویند: تعاونی‌ای که به موجب حکم پانزدهم بهمنِ بخش تعاونِ وزارت کار، متخلف شناخته شده و مشمول بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون است، چگونه هنوز بدون هیچ اقدامی برای رفع تخلفات، اقدام به جذب اعضا و برگزاری مجمع عمومی می‌کند.

براساس بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون، تعاونی متخلف باید نسبت به رفع تخلف اقدام کند وگرنه کار به عزل هیات مدیره کشیده خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود