اعتراضات رو به رشد و فزاینده کارگران واحدهای مختلف تولیدی صنعتی و خدماتی

0 77

اعتراضات رو به رشد و فزاینده کارگران در سال جاری نشان از این واقعیت دارد که سبد معیشت طبقه کارگر بطورکلی نابود شده است.
این در حالیست که دستمزدی کارگران حتی کفاف گذران ده روز از ماه را نمیدهد. وضعیت طوری است که هرروز و هرروز کارگر در تأمین نیازهای اولیه و حیاتی خانواده ناتوان تر می‌شود.

در این میان تیغ جهش ناگهانی و بی محابای قیمت کالاهای اساسی رگ و شریان حیات کارگران را بریده و میخی دیگر بر تابوت معیشت سخت و تنگ کارگران کوبیده است.

عملکرد حکومت در برابر اعتراضات رو به رشد:
در چنین شرایطی نه تنها تلاش و کوششی از سوی به اصطلاح مسئولین امر در جهت افزایش واقعی دستمزد صورت نمیگیرد بلکه در بسیاری موارد مزد کارگر ماهها پرداخت نمیشود.
در سایه این بی توجهی؛ معضل نان و سفره خالی کارگر تااندازه ای جدی شده است که کارگران خطرات اخراج، بازداشت و زندان را به جان خریده و اعتراض خود را به کف خیابان ها میاورند.
آنگونه که مشهود است حاکمیت بدون توجه به نتایج عملکرد و رفتارخود تنها یک مانیفست را پیش روی خود قرار داده که همانا بی اعتنائی به وضع معیشت و زندگی رقّت بار جامعه کارگری و اعتراضات آنها بوده و گمان میبرد که با روشهای امنیتی میتواند جریانات اعتراضی کارگران را سرکوب نماید.
کارگر این حق را دارد وقتی بدیهی ترین توافقش با کارفرما یعنی پرداخت دستمزد نادیده گرفته میشود و یا به تعویق می افتد بااستفاده از ابزارهایی همچون اعتراض،توقف تولید و اعتصاب خشم و نگرانی خود را متبلور سازد.
اما در مقابل شاهد هستیم که این حق نادیده گرفته شده و نیروهای امنیتی و سیستم قضایی به محض وقوع اعتراض کارگران وارد عمل شده و بااستفاده از ابزار سرکوب و تازیانه سعی در خاموش کردن صدای اعتراض کارگران دارند.
نیروی قضایی با اتهامات واهی و بی اساسی چون “برهم زدن نظم” و “اخلال در امنیت عمومی” و پرونده سازی هایی از این دست؛ فعالان کارگری را روانه زندان و حبس های طویل المدت مینماید که نمونه آخر آن احکام ظالمانه صادر شده برای فعالان کارگری در هپکوی اراک میباشد.
بااینهمه کارگران ایران نشان داده‌اند که همیشه در مقابل دسیسه های سرکوبگرانه و اتهامات پوچ امنیتی ایستادگی کرده و هیچ سیاستی را که تحقیر، فقیرسازی و ناتوان کردن معاش کارگر را بدنبال داشته باشد برنمیتابند.
کارگران اکنون بیش از پیش مقاوم و باتجربه گردیده و تا تحقق همه خواسته های برحق خود با اتحاد و انسجام رو به جلو در حرکت خواهند بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود