ادامه تجمعات اعتراضی خانواده‌های کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

0

صبح روز شنبه ۸ دیماه ۹۷، تعدادی از کارگران و خانواده های کارگران زندانی فولاد اهواز در اعتراض به بازداشت کارگران فولاد در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از مادران کارگران زندانی فولاد اهواز، در اعتراض به آزاد نکردن فرزندش از صبح در مقابل استانداری ایستاده است.

تجمع کنندگان همراه با خود دست نوشته‌ای حمل می‌کردند که بر روی آن نوشته شده بود:
کارگر زندانی آزاد باید گردد
جای کارگر در کارخانه است، جای دزد در زندان

خانواده‌های تجمع کننده تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:
کارگر زندانی آزاد باید گردد
اقتصاد مقاومتی!! کارگر زندانی
استاندار کو وعده‌ات؟
جای کارگر کارخانه است

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود