اعتصاب سراسری کامیونداران در سراسر کشور

تجمعات اعتراضی در سال ۹۷