تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیر وارنا

0 27

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیر وارنا
روزپنج شنبه سوم خرداد برای چندمین بار، کارخانه شیر وارنا دراعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق مقابل فرمانداری ورامین تجمع کردند.

به گفته تجمع کنندگان ۴ماه است که حتی یک ریال حقوق دریافت نکرده اند و مسئولان کارخانه پاسخی به آنان نمی دهند. یکی از کارگران معترض گفت : با کاهش میزان تولید کارخانه ، تعداد زیادی از ۶۰۰ کارگر کارخانه وارنا اخراج شدند و بقیه کارگران نیز به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای ، در محل کار خود حاضر نشده اند.

وی ادامه داد: کارخانه شیر وارنا روزهای متمادی است که تعطیل بوده و هیچ تولیدی ندارد ، کارگران بیکار شده اند.
این کارگر می گوید: به نظر می رسد که مسئولان کارخانه، در حال جابجا کردن وسایل کارخانه هستند و اگر مسئولان تدبیری نیاندیشند، فردا نمی توان حتی یک ریال از حق و حقوق کارگران را مطالبه کرد.

رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین با حضور در بین کارگران معترض ، با دادن وعده و وعید از کارگران خواست تا به تجمع خود پایان دهند اما کارگران محل را ترک نکردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود