ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز

0 20

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکاربرای چندمین بار مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

تعدادی از کارکنان که به تازگی قراردادشان فسخ شده است، روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواهان بازگشت به کار و تمدید قرارداد خود شدند.
به گفته یکی از کارکنان، از سال ۹۳ در قالب طرح تحول سلامت در مراکز بهداشتی اهواز مشغول کار خود را شروع کرده اند ولی امسال قرارداد تعدادی از این نیروها تمدید نشده است اما افراد جدید در قالب این طرح جذب شدند این در حالی است که تعدادی از این افراد سابقه کاری داشته اند.

معترضین خواهان رسیدگی به خواسته هایشان می باشند اما شکر اله سلمان زاده، رییس مرکز بهداشت خوزستان در مورد این اعتراض کارکنان میگوید: نیروهای مورد نیاز این طرح، به صورت قرارداد یکساله جذب شدند و شرایط به گونه ای است که نیاز به ادامه کار این افراد نبوده و افرادی که عملکرد ضعیف داشتند تمدید قرار داد نشدند.

گفتنی است این افراد در روزهای ۱۹ و ۲۲ اردیبهشت در اعتراض به تمدید قرار داد خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع داشتند اما هیچ جوابی مبنی بر رسیدگی به خواسته هایشان به آنها داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود