تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی

0 35

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پتروشیمی نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری آبادان
حوالی ظهر روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷، جمعی از کارگران بازنشسته پتروشیمی دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری آبادان زدند.

دلیل این تجمع، عدم پرداخت سهم کارفرما (پتروشیمی آبادان) به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد که باعث به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان پتروشیمی شد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، تأمین مقرری و مستمری بازنشستگان و بازنشستگان پیش از موعد بر عهده خود پتروشیمی است. نزدیک به ۳ سال است که پتروشیمی مطالبات کارکنان و تعهدات مالی خود را در این زمینه پرداخت نکرده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود