ادامه اعتصاب بازاریان وکسبه برای سومین روز متوالی

0 35

ادامه اعتصاب بازاریان وکسبه برای سومین روز متوالی
روز سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷، بازاریان و کسبه جوانرود، بانه و مریوان برای سومین روز متوالی، در اعتراض بە قوانین جدید گمرکی و بستە شدن مرزها به اعتصاب خود ادامه دادند.
همچنین به گزارشهای دریافتی بازاریان و کسبه سقز نیز به اعتصاب سراسری شهرهای مرزی پیوستند.
این اعتصاب در اعتراض به گرانی تعرفه های مرزی می باشد.

حکومت در ماه های اخیر، به طور کامل اقدام به بستن مرزهای بانه، مریوان، پیرانشار و سردشت کرده است.
بسته شدن مرزها و بخصوص مرزهای کولبری سبب تشدید بیکاری شده است.

به اعتراف نماینده شهر مریوان تنها در این شهر ۸ هزار کولبر بیکار شده اند و این باعث رکود شدید در میان بازاریان و کسبه شده است.

 

بانه ادامه اعتصاب بازاریان وکسبه برای سومین روز متوالی

سقز به اعتصاب سراسری شهرهای مرزی پیوست

راهپیمایی مردم معترض جوانرود

مریوان - ادامه اعتصاب بازاریان وکسبه برای سومین روز متوالی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود