تجمع اعتراضی کشاورزان برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان

0 75

تجمع اعتراضی کشاورزان برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان
روزشنبه ۲۵ فروردین‌ ۹۷، کشاورزان شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به ندادن حق‌آبه خود برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان تجمع اعتراضی کردند.

تظاهرات کنندگان شعارمیدادند:
مرگ بر آب فروش خائن مردم فروش
روحانی دروغگو ـ زاینده رود ما کو
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
طباطبائی حیا کن اصفهانو رها کن
دشمن ما همینجاس الکی میگن آمریکاست

تعداد زیادی از نیروهای گارد ضد شورش حکومتی مسیر مردم را در خیابان جی با گذاشتن مانع و ماشین های آبپاش بسته اند! کشاورزان و بانوان اصفهانی در محل راه‌بند تحصن کرده‌ند.
نیروی یگان ویژه با شلیک تیر هوایی قصد متفرق کردن مردم را داشتند، آنها به صفوف تظاهرات کنندگان یورش برده و بانوان و کشاورزان شریف اصفهانی را موردضرب و شتم قرار دادند.
مردم در حال بازگشت بودند که نیروهای یگان ویژه با ده ها موتور و چوب و باتوم های خود به جان مردم کشاورز و حتی بانوان افتادند.
تا کنون ۲ نفر از بانوان را زیر ضرب و شتم خود قرار داده و ۳۰ نفر از جوانان و پیرمردهای کشاورز را دستگیر کردند.

 

تجمع اعتراضی کشاورزان برای ششمین روز متوالی

 

حمله نیروی یگان ویژه و شلیک تیر هوایی

اصفهان - نیروهای گارد ضد شورش حکومتی مسیرمردم را بسته اند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود