اعتراض کارگران و رانندگان استیجاری در عسلویه

0 101

اعتراض کارگران و رانندگان استیجاری در عسلویه
کارگران عسلویه روز پنجشنبه سوم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به دریافت نکردن ۸ ماه حقوق خود دست به تجمع و اعتراض در محوطه شرکت زدند.

همچنین جمعی از رانندگان استیجاری شرکت توسعه عمران سیراف، نقلیه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج شدن بدلیل نرسیدن حقوقشان از جمله عیدی و سنوات دست به تجمع اعتراضی زدند

رانندگان استیجاری شرکت توسعه عمران سیراف همچنین به نداشتن امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه و حقوق واریز نشده از طرف پیمانکار معترض بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود