تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران به پولی شدن دانشگاه ها

0 53

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر تهران به پولی شدن دانشگاه ها
دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها روز ۲۸ بهمن ماه مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع اعتراضی کردند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنین به مشکلات عمرانی، آموزشی، فرهنگی، مالی و رفاهی اعتراض داشتند.

دانشجویان دانشگاه هنر تهران دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:
این هنر تهران یا دخمه ویرانه
نه به مدرک پولی
حقوق یک دانشجو امکانات کافی کو؟
ای مدیر پاسخگو سلف دانشجویی کو؟
پاسخ به یک دانشجو استادهای لایق کو؟
مسئول بی کفایت پاشو پاشو بیزحمت!

لازم به ذکر است که همزمان امروز دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها رای سومین روز متوالی مقابل دفتر ریاست دانشگاه تجمع اعتراضی کردند. دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه روزهای پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه و چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه نیز در اعتراض به پولی شدن دانشگاه ها مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود