تجمع چند صد نفری کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر

0 130

تجمع چند صد نفری کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر
روز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۹۶، چند صد نفر از کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی های بندرماهشهر در اعتراض به تبعیض های موجود در مقابل  فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

آنها بنری در دست دارند که روی آن نوشته شده است: ما کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی های بندرماهشهر؛ خواهان رفع تبعیض و یکسان سازی دستمزد و مزایا نسبت به همکاران قرارداد معین هستیم.
کارگران شعار می دادند: تا ما جواب نگیریم این کار ادامه دارد
روز گذشته نیز این کارگران مقابل اداره کار منطقه ویژه ماهشهر تجمع کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود