آتش زدن و پاره کردن بنرهای خامنه ای در دهه زجر ۲۴ بهمن ماه ۹۶

0 92

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود