درگیری دستفروشان با مامورین سرکوبگر انتظامی و شهرداری

0 135

درگیری دستفروشان با مامورین سرکوبگر انتظامی و شهرداری
روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۸ شب مامورین سرکوبگر انتظامی و شهرداری در خیابان قائم مقام در اراک به دستفروشان میوه که در این محل به کسب و کار مشغول بودند هجوم برده و از انها میخواستند که بساطشان را جمع کنند.
دستفروشان با گوجه به مامورین حمله کرده و به آنها اعتراض میکردند که چرا مانع کسب وکار آنها میشوند. مردمی که در محل بودند به مامورین اعتراض میکردند ولی مامورین مردم را تهدید کرده و نهایتا دستفروشان را وادار به جمع کردن بساط شان کرده و آنها را متفرق کردند. مامورین جهت جلوگیری از پخش این خبر  اجازه گرفتن فیلم یا عکس توسط عابرینی که در این محل بودند را نمیدادند.

مردم میگفتند که رژیم نمیخواهد چون نزدیک ۲۲ بهمن است خیابانها شلوغ باشد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود