تجمع و اعتراضات روز ۱۹ بهمن ماه ۹۶

0 95

تجمع و اعتراضات روز ۹ بهمن ماه ۹۶
قم- تجمع اعتراضی تاکسی داران مقابل استانداری قم

روز پنجشنبه ۱۹بهمن ماه۹۶، تاکسی داران قم در اعتراض به گرانی سوخت و پایین بودن کرایه با توجه به قیمت سوخت مقابل استانداری قم دست از کار کشیده و تجمع کردند.

 

قم- تجمع اعتراضی تاکسی داران مقابل استانداری قمکرجتجمع و راهپیمایی دستفروشان در چهارراه طالقانی
روز پنجشنبه۱۹بهمن ۹۶ دستفروشان محروم درکرج در چهارراه طالقانی اقدام به تجمع وراهپیمایی اعتراضی کردند.
آنها نسبت به حمله و هجوم چماق بدستان شهرداری به بساط و خرد کردن و چپاول اموالشان معترض هستند.
آنها شعار می دادند: ایرانی باغیرت، حمایت حمایت

کرج- تجمع و راهپیمایی دستفروشان در چهارراه طالقانی

خوزستان- تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون وکالت
با قانون ناعادلانه ای که تصویب شده است، فرزندان نخبه و کارآمد این استان نتوانستند علی رغم رتبه و طراز بالایی که در کنکور به دست آورده اند به جایگاه حقیقی خود برسند و همین امر سبب شده است به رویه ای که در تهران و تبعیض در سایر استانها انجام شده است اعتراض کنند.

خوزستان- تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون وکالت

تهران- حضور انتظامی و ضدشورش در برابر بانک مرکزی
روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶، جمعی از غارت شدگان موسسات کاسپین و آرمان وحدت در برابر بانک مرکزی رژیم در تهران تجع کردند؛  عوامل و مزدوران ضدشورش و نيروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی؛ در مقابل بانك مرکزی صف بستند و به تهديد وارعاب غارت شدگان پرداختند.

تهران- حضور انتظامی و ضدشورش در برابر بانک مرکزیتهران- حضور انتظامی و ضدشورش در برابر بانک مرکزی

 

 

 

 

 

قم- تجمع اعتراضی تاکسی داران مقابل استانداری قم

کرج- تجمع و راهپیمایی دستفروشان در چهارراه طالقانی

خوزستان- تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون وکالت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود