موتور سواری جوانان در جواب به لشکرکشی بسیجیان

0 267

موتور سواری جوانان در جواب به لشکرکشی بسیجیان
روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۹۶، در جواب لشکر کشی بسیجی ها با موتور جوانان پردیس تهران با رژه با شکوه خود و بوق زدن ممتد و علامت پیروزی دادن آنها جواب دندانشکنی به آنها دادند. آنان ضمن زدن بوقهای ممتد شعار ایران ایران هم سر دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود