سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

0 59

سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
روز پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۹۶، در سومین روز اعتصاب متحدانه کارگران گروه ملی فولاد ایران تا روز ۵ بهمن ماه، مدیر منابع انسانی این مجتمع بزرگ تولیدی، کارگران اعتصابی را تهدید به ثبت غیبت از کار، محروم شدن از کلیه مزایای پرسنلی در روزهای عدم کارکرد و نهایتا اخراج کرد.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تهدید رسمی در حالی صورت گرفته است که کارفرمای این مجتمع بزرگ فولاد، در نتیجه اعتصاب کارگران، تا دیروز فقط تا آخر آبانماه حقوقهای معوقه آنان را پرداخت کرده و از پرداخت مابقی مطالبات ۳۵۰۰ کارگر به بهانه های واهی خودداری میکند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود