تبریز- دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند و بر روی دستنوشته هایی نوشتند: دانشگاه پادگان نیست

0 121

تبریز- دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاه تحصن کردند و بر روی دستنوشته هایی نوشتند: دانشگاه پادگان نیست
دانشگاه هنر تبریز

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود