دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: دیگر دنبال شعارهای ساده نیستیم، دنبال براندازی هستیم

0 168

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران: امسال برای روز دانشجو زحمت زیادی کشیدیم و بنظرم می‌تواند یک نقطه آغاز باشد.

در نظر داریم حزب تشکیلی بدهیم و کارهای سازماندهانه و گروهی انجام بدهیم. می‌خواهیم کار سیاسی جدی و حرفه‌ای انجام بدهیم با افرادی جدی از رفقای چپ و هواداران سازمان. قطعا دوستان سمپات مجاهدین بسیار متفاهم‌ترند. نیاز داریم اطلاعات کافی داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ اتهاماتی که به سازمان زده می‌شود را بدهیم.

دیگر دنبال شعارهای ساده نیستیم. دنبال چیزی هستیم که بشود با اینها مبارزه کرد. تنها مجاهدین و چپ‌ها هستند که روی موضع درستی ایستاده‌اند و دنبال براندازی هستند.

این واقعیت رو باید پذیرفت که مجاهدین قوی ترین اپوزیسیون ایران هستند. آنها تاریخچه قوی دارند و سازماندهی شده هستند افراد و هوادارانشان تربیت شده و در کار جدی هستند. اگر کسی در مسیرمبارزه جدی باشد تنها به این نتیجه می‌رسد که تنها راه براندازی رژیم  است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود