خیزش کارگران نیشکرهفت تپه بابیل وقمه، که فقط حقوقشان رامیخواهند

0 72

خیزش کارگران نیشکرهفت تپه بابیل وقمه، که فقط حقوقشان رامیخواهند
گزارشی از یکی از کارگران معترض

صبح امروزشنبه ساعت 8صبح درپی اعلان وفراخوان قبلی وپس ازماهها بی حقوقی ورنج وپیگیری ونامه نگاری با مسئولین وبه نتیجه نرسیدن روش مسالمت امیز و وعده های دروغین مالکین شرکت وبی تفاوتی به شرایط فلاکت بار انها بااقدامی متحدانه وشجاعانه وحق طلبانه والبته باشکمی گرسنه ،بادردست داشتن ابزارکارخودبیل وقمه تجمع خودرااز درب ورودی شرکت بابستن درب اصلی ودرب ورود تریلرهای نیشکر مانع تردد انهاشده وسپس به کارخانه مراجعه کرده وکورهای بخارواسیابها راخاموش کرده وعملا بهره برداری متوقف شد

کارگران اعتقاد دارندتولیدوفروش شکرهیچ تاثیری درپرداخت حقوق انها نداشته است انها انتظارداشتن که پس ازشروع بهره برداری وتولیدشکرحقوق انها به روزشده وبه موقع پرداخت شود حتی علارغم تعهدکارفرما به شورای تامین جهت بروزرسانی حقوق این امرتحقق پیدانکرد.

اکثرافرادمتحصن ازبخش کشاورزی بودند وبدلیل پرداخت نشدن حقوق بخش کشاورزی وقطع وکاهش اضافه کاری روزهای کارکردفصل تابستان واقدامات مدیربازنشسته ودوشغله کشاورزی کریم پور که دراخراج وتعلیق وسرکوب کارگران باقائم مقام ومدیریت شرکت همدست میباشد به دفترایشان حمله ور واقدام به شکستن درب وشیشه ها ومیزهای دفترایشان نمودند
ایشان امروزازترس کارگران درمحل کارخودحاضرنبودند.

تعدادی ازکارگران نیزقائم مقام شرکت سیامک نصیری افشاررادردفترخودحبس کرده بودندوخواهان بیرون امدن ایشان بودند که بدلیل ترس ازخشم کارگران ازدفترخارج نشدوساعتها درحبس کارگران بود حتی با وساطت یکی ازشیوخ منطقه کارگران حاضربه کوتاه امدن ازخواست خودنشدند واین نقشه وترفندقائم مقام برای پایان دادن به حبس خودبکارنیامد ودرساعات پایانی تایم اداری با رفتن اکثرکارگران به متزل ووساطت نیروهای امنیتی اورا به خارج شرکت بردندیکی ازخواسته واولویتهای کارگران برکناری قائم مقام مدیریت شرکت است.

مدیربانک ماشین الات فتحیان پور که مانع حضورکارگران این بخش دراعتصاب شده بودپس ازفراروگریز توسط کارگران گیرافتاد وکارگران پس ازریختن بشکه گازوییل روی بدن ایشان او را شدیدا کتک کاری کردند.

دراعتصاب امروزحضوربازنشسته ها نیزچشم گیربودانها ازبرگشت خوردن چک سنوات خود وخلف وعده مکرر کارفرما بستوه امده بودند.کارگران هم قسم شده اندتا گرفتن مطالبات خود واصلاح رفتارغیرقانونی وحفظ کرامت انسانی انها توسط مالکین شرکت به مبارزات خودادامه خواهندداد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود