مقاله يي با عنوان «مردم ايران و برجام» در مجله و سايت فوربز منتشر شد

0 182

گفتگوها در مورد آينده برجام كماكان ادامه دارد. موافقين و معاندين اين توافق تمام تلاش خود را قبل از ضرب الاجل 15 اكتبر كه قرار است ترامپ تصميم خود را در قبال اين قرارداد اعلام كند، متمركز كردهاند. در حاليكه اين يك بحث بسيار مهمي است، آنچه متأسفانه ناديده گرفته ميشود وضعيت مردم ايران است، يعني كساني كه بايد قبل از همه از چنين توافقي، كه باعث رفع تحريمهايي از روي رژيم ايران شده، سود ميبردند.

اشاره به توئيت سايت ايران هيومن رايتس در مورد بيكاري جوانان و زنان

اخيراً شهرهاي مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده توسط صدها، و بعضاً هزاران نفر بوده كه سرمايهگذاري آنها در مؤسسات دولتي غارت شده است. به گفته اپوزيسيون ايران، شوراي ملي مقاومت ايران، به مدت چهار سال شركتهايي مانند مؤسسه اعتباري كاسپين، كه گفته ميشود وابسته به سپاه پاسداران است، و برخي دواير دولتي پولهاي بسيار زيادي از مردم عادي دريافت كردهاند. اين افراد بطور واقع مايع عمر خود را در چنين مؤسساتي سرمايهگذاري كردهاند.

اشاره به فاكتهاي مختلف كه كاسپين از 8 مؤسسه ديگر تشكيل شده بود / حتي بانك مركزي حاضر نيست وضعيت قانوني يا غيرقانوني اين نهادها را مشخص كند / اشاره به آمارهاي مختلف تعداد مالباختگان و ميزان پولهايي كه غارت شده است / اشاره به اين فاكت كه 5 هزار مورد از اين نهادهاي اعتباري جواز كار خود را از نيروي انتظامي دريافت كرده بودند

 

با توجه به رژيم و اقتصاد غيرشفاف در ايران، اين تنها نوك كوه يخ بحران بزرگ اقتصادي است كه در اين كشور، با جمعيت بشكه باروت آن، در حال شكلگيري است. اين بحران اجتماعي و اقتصادي در ايران در حال تكامل است چرا كه رژيم بودجههاي خود در زمينه نظامي و پروژههاي منطقهيي، و همچنين نهادهايي كه درگير اعمال سركوب داخلي هستند را افزايش ميدهد.

ميلياردها دلار جهت بستن قراردادهاي خريد هواپيما از شركتهاي ايرباس و بوئينگ صرف شده است. اين در حالي است كه ايران از هواپيماهاي مسافربري جهت انتقال نيرو، سلاح و تجهيزات براي ماشين جنگي خود در سراسر منطقه، بطور خاص سوريه، استفاده ميكند.

ا

اكنون بسيار حياتي است كه تحريمهاي بر رژيم حاكم بر ايران اعمال شود و تمام تلاشها اتخاذ گردد تا از هرگونه فشار بر مردم ايران پرهيز شود. اگر تحريمهاي مربوط به برنامه هستهيي ايران تحت برجام رفع ميشوند، تدابير بيشتري لازم است تا تضمين شود پولهاي سرازير شده به ايران جهت بهبود وضعيت و منافع مردم بكار گرفته شود، و نه ماشين جنگي رژيم در كشورهاي

جواد منصوري، اولين فرمانده سپاه و سفير رژيم در پاكستان چهار سال پيش گفته بود، «حتي اگر از آسمان طلا ببارد… تغييري در وضعيت كنوني نخواهد بود. فكر نكنيد فردا با امضاء برجام توسط آقاي ظريف همه مشكلات رفع ميشوند…»

اين مقاله به قلم حشمت علوي است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود