محکومیت موج اعدامها و سرکوب در ایران – وین – اتریش

0 184

تجمع اعتراضی جمعی از حامیان مقاومت در وین علیه اعدام و سرکوب در ایران تحت حاکمیت آخوندی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود